اظهارات مهم روحانی درباره برگزاری رفراندوم در کشور پس از ۴۰ سال

حسن روحانی در نشست حقوق اساسی و شهروندی گفت: موضوع رفراندوم در قانون پیچیده در نظر گرفته شده و می‌تواند اکنون بعد از ۴۰ سال اجرایی شود. جزئیات را در این ویدئو ببینید. حسن روحانی اول دی ماه در همایش حقوق اساسی و شهروندی با تاکید بر اینکه بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد […]