تسبیحات عشر حضرت رسول اکرم (ص) در روز عرفه

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم، فرموده است بخوان این تسبیحات را که مروى از حضرت رسول صلى الله علیه و آله است و سید بن طاوس در اقبال ذکر فرموده‏ سُبْحَانَ الَّذِی فِی السَّمَاءِ عَرْشُهُ سُبْحَانَ الَّذِی فِی الْأَرْضِ حُکْمُهُ‏منزه آن خدایى که عرش با عظمت او در آسمان است منزه است آن خدایى […]