استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی سال 99 – 1400

استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی 99 – 1400 در فرماندهی انتظامی استان تهران و شهرستان های مختلف به منظور تکمیل نیروی انسانی کادر پلیس زن خود از بین خواهران واجد شرایط در مقطع درجه داری پذیرش می نمایند. استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی تهرانفرماندهی انتظامی تهران بزرگ به منظور تامین نیروی انسانی خود […]