انگشت مرد را قطع کردم و زیر قولنامه اثر انگشت زدم / اعتراف قاتل مشهدی

بیکاری و بی پولی جوان مشهدی را وادار به کار زشتی با صاحبخانه اش کرد.به گزارش صبح مشهد به نقل از خراسان طوری با دقت نقشه قتل صاحبخانه ام را طراحی کرده بودم که هیچ وقت فکر نمی کردم روزی این ماجرا لو برود و پلیس به همین راحتی مرا دستگیر کند چرا که …جوان […]