غزل شماره 70 فال حافظ : مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست

فال حافظ

غزل فال شما : مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیستدل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست اشکم احرام طواف حرمت می‌بنددگر چه از خون دل ریش دمی طاهر نیست بسته دام و قفس باد چو مرغ وحشیطایر سدره اگر در طلبت طایر نیست عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثارمکنش عیب که […]

غزل شماره 69 فال حافظ : کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست

فال حافظ

غزل فال شما : کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیستدر رهگذری کیست که دامی ز بلا نیست چون چشم تو دل می‌برد از گوشه نشینانهمراه تو بودن گنه از جانب ما نیست روی تو مگر آینه لطف الهیستحقا که چنین است و در این روی و ریا نیست نرگس طلبد شیوه چشم تو […]

غزل شماره 68 فال حافظ : ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست

فال حافظ

غزل فال شما : ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیستحال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست مردم دیده ز لطف رخ او در رخ اوعکس خود دید گمان برد که مشکین خالیست می‌چکد شیر هنوز از لب همچون شکرشگر چه در شیوه گری هر مژه‌اش قتالیست ای که انگشت نمایی […]

غزل شماره 67 فال حافظ : یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست

فال حافظ

غزل فال شما : یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیستجان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست حالیا خانه برانداز دل و دین من استتا در آغوش که می‌خسبد و همخانه کیست باده لعل لبش کز لب من دور مبادراح روح که و پیمان ده پیمانه کیست دولت صحبت آن شمع سعادت پرتوبازپرسید […]

غزل شماره 66 فال حافظ : بنال بلبل اگر با منت سر یاریست

فال حافظ

غزل فال شما : بنال بلبل اگر با منت سر یاریستکه ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوستچه جای دم زدن نافه‌های تاتاریست بیار باده که رنگین کنیم جامه زرقکه مست جام غروریم و نام هشیاریست خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیستکه زیر […]

غزل شماره 463 فال حافظ : سلام الله ما کر اللیالی

فال حافظ

غزل فال شما : سلام الله ما کر اللیالیو جاوبت المثانی و المثالی علی وادی الاراک و من علیهاو دار باللوی فوق الرمال دعاگوی غریبان جهانمو ادعو بالتواتر و التوالی به هر منزل که رو آرد خدا رانگه دارش به لطف لایزالی منال ای دل که در زنجیر زلفشهمه جمعیت است آشفته حالی ز خطت […]

غزل شماره 461 فال حافظ : کتبت قصه شوقی و مدمعی باکی

فال حافظ

غزل فال شما : کتبت قصه شوقی و مدمعی باکیبیا که بی تو به جان آمدم ز غمناکی بسا که گفته‌ام از شوق با دو دیده خودایا منازل سلمی فاین سلماک عجیب واقعه‌ای و غریب حادثه‌ایانا اصطبرت قتیلا و قاتلی شاکی که را رسد که کند عیب دامن پاکتکه همچو قطره که بر برگ گل […]

غزل شماره 460 فال حافظ : سلیمی منذ حلت بالعراق

فال حافظ

غزل فال شما : سلیمی منذ حلت بالعراقالاقی من نواها ما الاقی الا ای ساروان منزل دوستالی رکبانکم طال اشتیاقی خرد در زنده رود انداز و می نوشبه گلبانگ جوانان عراقی ربیع العمر فی مرعی حماکمحماک الله یا عهد التلاقی بیا ساقی بده رطل گرانمسقاک الله من کاس دهاق جوانی باز می‌آرد به یادمسماع چنگ […]

غزل شماره 65 فال حافظ : خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

فال حافظ

غزل فال شما : خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیستساقی کجاست گو سبب انتظار چیست هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمارکس را وقوف نیست که انجام کار چیست پیوند عمر بسته به موییست هوش دارغمخوار خویش باش غم روزگار چیست معنی آب زندگی و روضه ارمجز طرف جویبار و […]

غزل شماره 53 فال حافظ : منم که گوشه میخانه خانقاه من است

فال حافظ

غزل فال شما : منم که گوشه میخانه خانقاه من استدعای پیر مغان ورد صبحگاه من است گرم ترانه چنگ صبوح نیست چه باکنوای من به سحر آه عذرخواه من است ز پادشاه و گدا فارغم بحمداللهگدای خاک در دوست پادشاه من است غرض ز مسجد و میخانه‌ام وصال شماستجز این خیال ندارم خدا گواه […]

غزل شماره 52 فال حافظ : روزگاریست که سودای بتان دین من است

فال حافظ

غزل فال شما : روزگاریست که سودای بتان دین من استغم این کار نشاط دل غمگین من است دیدن روی تو را دیده جان بین بایدوین کجا مرتبه چشم جهان بین من است یار من باش که زیب فلک و زینت دهراز مه روی تو و اشک چو پروین من است تا مرا عشق تو […]

غزل شماره 51 فال حافظ : لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است

فال حافظ

غزل فال شما : لعل سیراب به خون تشنه لب یار من استوز پی دیدن او دادن جان کار من است شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان درازهر که دل بردن او دید و در انکار من است ساروان رخت به دروازه مبر کان سر کوشاهراهیست که منزلگه دلدار من است بنده طالع […]

غزل شماره 50 فال حافظ : به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است

فال حافظ

غزل فال شما : به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن استبکش به غمزه که اینش سزای خویشتن است گرت ز دست برآید مراد خاطر مابه دست باش که خیری به جای خویشتن است به جانت ای بت شیرین دهن که همچون شمعشبان تیره مرادم فنای خویشتن است چو رای عشق زدی با تو گفتم […]

غزل شماره 11 فال حافظ : ساقی به نور باده برافروز جام ما

فال حافظ

غزل فال شما : ساقی به نور باده برافروز جام مامطرب بگو که کار جهان شد به کام ما ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایمای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشقثبت است بر جریده عالم دوام ما چندان بود کرشمه و ناز سهی قدانکاید به […]

غزل شماره 10 فال حافظ : دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

فال حافظ

غزل فال شما : دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ماچیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چونروی سوی خانه خمار دارد پیر ما در خرابات طریقت ما به هم منزل شویمکاین چنین رفته‌ست در عهد ازل تقدیر ما عقل اگر داند که دل در بند […]

غزل شماره 9 فال حافظ : رونق عهد شباب است دگر بستان را

فال حافظ

غزل فال شما : رونق عهد شباب است دگر بستان رامی‌رسد مژده گل بلبل خوش الحان را ای صبا گر به جوانان چمن بازرسیخدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروشخاکروب در میخانه کنم مژگان را ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگانمضطرب حال مگردان […]

غزل شماره 8 فال حافظ : ساقیا برخیز و درده جام را

فال حافظ

غزل فال شما : ساقیا برخیز و درده جام راخاک بر سر کن غم ایام را ساغر می بر کفم نه تا ز بربرکشم این دلق ازرق فام را گر چه بدنامیست نزد عاقلانما نمی‌خواهیم ننگ و نام را باده درده چند از این باد غرورخاک بر سر نفس نافرجام را دود آه سینهٔ نالان […]

غزل شماره 7 فال حافظ : صوفی بیا که آینه صافیست جام را

فال حافظ

غزل فال شما : صوفی بیا که آینه صافیست جام راتا بنگری صفای می لعل فام را راز درون پرده ز رندان مست پرسکاین حال نیست زاهد عالی مقام را عنقا شکار کس نشود دام بازچینکان جا همیشه باد به دست است دام را در بزم دور یک دو قدح درکش و برویعنی طمع مدار […]

غزل شماره 6 فال حافظ : به ملازمان سلطان که رساند این دعا را

فال حافظ

غزل فال شما : به ملازمان سلطان که رساند این دعا راکه به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهممگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارتز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزیتو […]

غزل شماره 5 فال حافظ : دل می‌ رود ز دستم صاحب دلان خدا را

فال حافظ

غزل فال شما : دل می‌ رود ز دستم صاحب دلان خدا رادردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیزباشد که بازبینم دیدار آشنا را ده روزه مهر گردون افسانه است و افسوننیکی به جای یاران فرصت شمار یارا در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبلهات الصبوح هبوا […]

غزل شماره 4 فال حافظ: صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

فال حافظ

غزل فال شما : صبا به لطف بگو آن غزال رعنا راکه سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما را شکرفروش که عمرش دراز باد چراتفقدی نکند طوطی شکرخا را غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گلکه پرسشی نکنی عندلیب شیدا را به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظربه بند و دام […]

غزل شماره 3 فال حافظ: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

فال حافظ

غزل فال شما : اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما رابه خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافتکنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوبچنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را ز عشق […]

غزل شماره 2 فال حافظ : صلاح کار کجا و من خراب کجا

فال حافظ

غزل فال شما : صلاح کار کجا و من خراب کجاببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوسکجاست دیر مغان و شراب ناب کجا چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا راسماع وعظ کجا نغمه رباب کجا ز روی دوست دل دشمنان چه دریابدچراغ مرده کجا شمع […]

غزل شماره 1 فال حافظ : الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

فال حافظ

غزل فال شما : الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولهاکه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشایدز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ ها مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دمجرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل ها به می […]